Privacyverklaring

Privacyverklaring

Krekkers verwerkt van haar leden enkele persoonsgegevens. Op deze verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat betekent dit in het geval van Krekkers?

Krekkers verzamelt van alle leden de volgende gegevens:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, rekeningnummer (IBAN), pasfoto, nevobo-relatiecode, verenigingscode;
  2. teamfoto, foto’s en filmopnames van trainingen en wedstrijden.

De gegevens die bij A zijn opgesomd, heeft Krekkers nodig voor haar administratie (via Sport.Link), de inning van contributie (via de bank) en het regelen van spelerspassen (via de Nevobo) dan wel de registratie bij de regionale trimcompetitie. Dit zijn noodzakelijke gegevens. Voor de verwerking van deze gegevens vraagt de vereniging dan ook geen geen toestemming aan haar leden; uiteraard houdt de vereniging zich wel aan de regels die voor deze verwerking gelden.

De gegevens die bij B zijn opgesomd zijn niet noodzakelijk. Toch wil Krekkers ook graag over deze persoonsgegevens beschikken: voor de slideshow in de kantine met teamfoto’s, voor social media (ter illustratie bij nieuwsitems over de club en de teams), voor intensivering van trainingen. Daarom vraagt de vereniging eenmalig via het inschrijfformulier om toestemming voor het verwerken van deze gegevens. Het niet verlenen van toestemming heeft geen gevolgen voor het lidmaatschap van de vereniging.

Krekkers bewaart bovengenoemde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt. In de regel betekent dit dat:

  1. administratieve persoonsgegevens verwijderd worden aan het eind van het laatste seizoen van een lid of gegevens om andere redenen niet meer noodzakelijk zijn om de doelen van de verwerking te realiseren;
  2. pasfoto’s na verstrekking aan de Nevobo van alle gegevensdragers van (vrijwilligers van) Krekkers verwijderd worden;
  3. film- en fotomateriaal van trainingen en wedstrijden, gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van spelers, uiterlijk bewaard worden tot aan het einde van het betreffende seizoen;
  4. sfeerfoto’s die gemaakt zijn voor nieuwsberichten op de site of sociale media, niet door de club bewaard worden;
  5. teamfoto’s aan het einde van een seizoen van de site van Krekkers en van clubgebonden gegevensdragers verwijderd worden.

Elk lid heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die over hem verwerkt worden. Eveneens heeft elk lid recht een door hem verstrekte toestemming voor verwerking van gegevens, weer in te trekken voor verwerking van gegevens na het moment van intrekken.

Het uitgebreidere Privacyreglement van Krekkers dat aan deze privacyverklaring op de website ten grondslag ligt, is op de website in te zien bij de downloads.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop Krekkers in het algemeen met persoonsgegevens omgaat of wilt u iets opmerken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het bijzonder, mailt u dan naar pr@krekkers.nl. Dit mailadres wordt beheerd door de voorzitter van de vereniging, die door de vereniging belast is met de coördinatie van de gegevensbescherming in het algemeen en de uitvoering van de AVG in het bijzonder.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mariaparochie, 30 oktober 2018